HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Maydium is een eenmanszaak, gevestigd in Wijk bij Duurstede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 681 460 94. Maydium werkt met algemene voorwaarden, lees het document goed door zodat je weet wat we van elkaar mogen verwachten.

Hieronder worden eerst wat begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden wij onze diensten en producten leveren.

Voor de leesbaarheid van dit document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. Zijn de bepalingen op onderdelen onduidelijk, neem dan gewoon contact op via info@maydium.nl 

Artikel 1. Definities

 1. In deze voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:
 2. ‘Aanbieding’: de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 3. ‘Annulering’: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 4. ‘Diensten’: alle aan jou geleverde online producten en diensten, google ads, social ads, social media, online marketing strategie, e-mail marketing, en alle andere door ons ten behoeve van onze werkzaamheden voor jou van welke aard ook, verricht in het kader van de Overeenkomst.
 5. ‘Jij’ die handelt als natuurlijk persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van onze Diensten.
 6. ‘Overeenkomst’: de rechtsbetrekking tussen ons in de meest ruime zin van het woord.
 7. ‘Website’: de website www.maydium.nl.

Artikel 2. (Toepasselijkheid) algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden eventueel met een aanvullende overeenkomst, zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en vervolgopdrachten, voor zover daar door ons niet schriftelijk van is afgeweken.
 2. Jouw voorwaarden worden van de hand gewezen: zij zijn op voorhand niet van toepassing.
 3. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan vindt uitleg plaats (zoals dat heet) ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 4. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven alle andere bepalingen volledig van toepassing. Wij gaan dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen af te spreken. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt zoveel mogelijk gevolgd.
 5. Wij mogen deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Die wijzigingen maken wij voor inwerkingtreding bekend. Als je binnen 5 dagen na de aangekondigde wijziging geen bezwaar maakt, dan stem je op die manier in met de wijzigingen. Zijn de wijzigingen voor jou bezwaarlijk, geef je dit op tijd aan én leidt het tot ontbinding van onze overeenkomst? Dan zijn wij nooit gehouden tot een vergoeding en/of restitutie van al door jou betaalde gelden.

Artikel 3. Offertes & aanbiedingen

 1. Je krijgt van ons een vrijblijvende offerte. De offerte heeft een geldigheid van veertien dagen, waarna het aanbod in de offerte automatisch vervalt.
 2. In de offerte wordt het bedrag voor jouw opdracht vastgesteld. Ook nemen wij als dat van toepassing is op de opdracht, een levertijd op in de offerte.
 3. Een door ons aangegeven levertijd is altijd indicatief en geeft jou bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4. Onze overeenkomst

 1. Onze overeenkomst komt tot stand als jij de offerte hebt geaccepteerd of door een gedraging van jou, waaruit wij mochten afleiden dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Mocht je bepaalde aantekeningen maken of reacties geven op de offerte, dan maken zij geen deel uit van overeenkomst, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Wij kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden als jij redelijkerwijs kan (althans had kunnen) begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Onze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt bij voltooiing, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of als wij schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Als voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn is overeengekomen (of opgegeven), dan is dit voor ons nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een fatale termijn stel je ons altijd schriftelijk in gebreke.
 6. Wij dienen dan van jou een redelijke termijn te krijgen om alsnog uitvoering te geven aan overeenkomst. Het geeft jou nooit recht de overeenkomst te annuleren, ontvangst van de diensten of betaling te weigeren.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

 1. Wij spannen ons in om de diensten naar beste inzicht en vermogen zoveel mogelijk volgens de gemaakte afspraken uit te voeren. Toch rust op ons slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 2. Als een goede uitvoering van overeenkomst dit vereist, mogen wij werkzaamheden laten verrichten door (een) derde(n). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW sluiten wij uitdrukkelijk uit.
 3. Jij zorgt dat de i.e. KPI’s, leads, (inlog)gegevens en informatie, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, op tijd en in de juist vorm aan ons worden verstrekt. Laat je dit na, dan hebben wij het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 4. Weiger jij op een bepaalde manier jouw medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan ben je nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ons te betalen. Ook als wij nog geen werkzaamheden konden uitvoeren of de opdracht konden afronden.

Artikel 6. Regels advertentieverkoop

 1. Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Als wij voor jou cookies (laten) plaatsen, ben jij zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving. Wij worden door jou altijd gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.
 2. Je verbindt je ertoe om je volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en data-analyse, zoals opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk ten aanzien van de inhoud van door jou bedachte advertenties of campagnes.

Artikel 7. Wijziging Overeenkomst & meerwerk

 1. Als tijdens de uitvoering van overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, gaan wij op tijd en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst.
 2. Wijzigingen in onze oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig als die wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door ons allebei. Een wijziging gaat altijd schriftelijk. Het maakt hierbij niet uit of wij al aan de opdracht zijn begonnen of nog niet.
 3. Als wij op jouw verzoek of met jouw voorafgaande instemming, werkzaamheden of andere prestaties verrichten of hebben verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, kwalificeren wij dit als meerwerk.
 4. Meerwerk zal door jou worden vergoed volgens onze gebruikelijke tarieven. Van meerwerk is ook sprake als de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd.

Artikel 8. Kosten, honorering & betaling

 1. Wij sluiten slechts overeenkomsten als vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is van een vaste prijs. De gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten. Bij een vaste prijs wordt in beginsel op de dag van de aanvang van de werkzaamheden een factuur verzonden.
 2. Als wij voor de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt zullen de volledige daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door jou betaald moeten worden.
 3. De door ons gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.
 4. De (uur)tarieven kunnen ieder jaar en op elk moment opnieuw door ons worden vastgesteld.
 5. Betaling dient volledig en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Het verrekenen van door ons gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de termijn van veertien dagen ben je automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim.
 6. Vanaf dat moment zal wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden. Alle kosten die het gevolg zijn van het te laat of niet verkrijgen van betaling door jou komen voor jouw eigen rekening. Dergelijke incassokosten bedragen minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex btw.
 7. Wanneer in termijnen wordt betaald, hebben wij bij een te late betaling het recht de dienstverlening of het leveren van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval kunnen wij een ‘bevriezing’ toepassen, waarmee de toegang tot of beschikking over bepaalde diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing wordt pas opgeheven nadat wij afspraken hebben gemaakt over het vervolg.
 8. Je doet afstand van het recht om een schuld aan ons te verrekenen met een vordering op ons.
 9. Je doet afstand van het recht om nakoming van een verplichting op te schorten (uit te stellen).


Artikel 9. (Online) Coaching

 1. Het is mogelijk om een coachingstraject af te nemen.
 2. De coaching wordt vooraf en per maand betaald, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wij mogen een coachee altijd weigeren, om welke reden dan ook. De coachee ontvangt hiervan bericht, zonder dat wij een reden bekend moeten maken. De betalingsverplichting vervalt en de voldane betaling (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) wordt terugbetaald.
 4. Wij mogen de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht, zonder dat wij gehouden zijn aan opgave van reden.
 5. Wees je er van bewust, dat op onze (online) coaching (bijvoorbeeld de informatie, content etc.) ook ons intellectueel eigendom rust. De inhoud buiten huiselijk kring verspreiden zonder onze schriftelijke toestemming is dus niet toegestaan.
 6. Als jij een sessie 48-24 uur voor de training intrekt, ben je verplicht het verschuldigde bedrag en de door ons gemaakte onkosten te betalen. Als jij de afspraak 24 uur of korter voor de training intrekt, zijn wij genoodzaakt de geboekte training in rekening te brengen. Wij kunnen onze tijd dan namelijk niet op dezelfde manier besteden.
 7. Wij mogen sessies zonder opgaaf van reden annuleren, jij krijgt dan het reeds betaalde geld terug.

Artikel 10.  Social media marketing

 1. Onder Social media Marketing verstaan wij het instellen, optimaliseren en onderhouden  van advertenties op social media kanalen die door ons namens jou worden uitgevoerd.
 2. Je dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op het betreffende social media platform en je geeft ons toegang in de rol van ‘beheerder’ bij het advertentieaccount. Of, je stelt ons in de gelegenheid dit in te stellen. Wij worden nooit eigenaar of verantwoordelijke van dat advertentieaccount. Jij blijft altijd zelf verantwoordelijk, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Je zult ons altijd voorzien van beeldmateriaal van voldoende kwaliteit, in het gewenste bestandsformaat, waar wij over kunnen adviseren. Als de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat leidt, komt dit voor jouw rekening en risico.
 4. Voor het delen van beeldmateriaal kunnen wij staan op het gebruik van een gezamenlijke online drive, bijvoorbeeld Slack, Microsoft Drive, Google Drive of kunnen wij ervoor kiezen bestanden te verzenden via WeTransfer.
 5. Afhankelijk van het doel van de advertenties, zul jij zelf een goede “bedankpagina” en/of “landingspagina” hebben, zodat wij de resultaten zo nauwkeurig mogelijk kunnen meten.
 6. Social media marketing is onderworpen aan de (algemene) voorwaarden en beleidsregels van het betreffende social media platform. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de betreffende site van het platform. Je zult je aan het gestelde in die voorwaarden en beleidsregels houden. Handel je hiermee in strijd, dan zijn wij niet aansprakelijk voor jouw handelen of nalaten en de gevolgen daarvan.
 7. De doorlooptijd bij het opzetten van campagnes is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de door jou verstrekte gegevens en informatie en je eigen medewerking of die van relevante derden.
 8. Wij werken volgens de richtlijnen van de aanbieders. Wij spannen ons naar beste inzicht en vermogen in voor het bereiken van optimale resultaten met de advertenties, maar staan niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Al onze mededelingen over de mogelijke resultaten van onze werkzaamheden zijn daarom indicatief van aard, zonder dat jij daaraan rechten kan ontlenen.
 9. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door ons, ligt de bewijslast (dat de werkwijze niet zou voldoen aan wat in redelijkheid mag worden verwacht, of schriftelijk is overeengekomen of aan wat van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, bij jou.
 10. Het is jou niet toegestaan onze werkwijze, methoden, technieken en/of de inhoud van de adviezen of rapportages op welke manier dan ook openbaar maken althans om (inzage) te verstrekken in, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
 11. Jouw website dient altijd te beschikken over een geldig SSL certificaat. Dit kun je laten verzorgen door jouw hostingprovider. Als wij een SSL certificaat moeten installeren, komen de kosten daarvan voor jouw rekening.
 12. Wij proberen jou inzicht te geven in de behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de door jou gebruikte CMS of hosting systemen, kunnen wij niet garanderen dat wij jou altijd conversiepercentages en overige statistieken kunnen verstrekken.
 13. Als er voor het adverteren een klantenbestand wordt gebruikt, ben jij altijd verantwoordelijk voor het aanleveren van mailadressen die gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes. Je zult alleen mailadressen gebruiken die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen. Je garandeert in ieder geval dat de bedoelde mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat als een betrokkene op enig moment zijn toestemming intrekt, jij dit mailadres direct verwijdert uit de door ons te gebruiken mailadressen voor het uitvoeren van e-mailmarketing.

Artikel 11. Annulering, ontbinding & tussentijdse opzegging door jou

 1. Na ondertekening en retourzending van de offerte kun je de Overeenkomst niet meer kosteloos annuleren of tussentijds opzeggen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wil je annuleren of tussentijds opzeggen en hebben wij nog geen werkzaamheden uitgevoerd, dan mogen wij altijd minimaal 50% van het betaalde en/of geoffreerde bedrag als annuleringsvergoeding in rekening brengen.
 3. Wil je onze overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen of annuleren en hebben wij al werkzaamheden uitgevoerd, dan heb je geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en/of wij mogen het openstaande bedrag factureren. Ook alsnog niet alle diensten zijn uitgevoerd.
 4. De opzegtermijn voor een overeenkomst (anders dan coaching) voor onbepaalde tijd is veertien dagen.
 5. Ten aanzien van een coaching geldt dat de overeenkomst na drie maanden kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.
 6. Voor andere diensten dan in dit artikel genoemd, geldt dat het jouw vrij staat om de opdracht aan ons op elk gewenst moment te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen. Als je in dat geval de opdracht intrekt, ben je bovendien verplicht het bedrag en de door ons gemaakte onkosten te betalen.
 7. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de (gewijzigde) overeenkomst levert aan onze kant geen wanprestatie op. Het is voor jou dus geen grond om de overeenkomst te annuleren, op te zeggen of (tussentijds) te ontbinden.

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging door Maydium

 1. Wij mogen de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst (eventueel per direct te) ontbinden, als jij verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet optijd nakomt of dat wij een goede reden hebben om te vrezen dat jij in jouw verplichtingen zal tekortschieten. Dit zonder verplichting voor ons tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het door jou betaalde bedrag.
 2. Wij mogen de overeenkomst ontbinden als er zulke omstandigheden zijn, dat nakoming onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Dit is (onder andere) het geval als jij niet (voldoende) meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst. Dit zonder enige verplichting voor ons tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het al door jou betaalde bedrag. Dit is in ieder geval het geval als:
  1. Als tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact te krijgen is, hebben wij na drie (3) pogingen binnen minimaal twee weken schriftelijk contact op te nemen het recht de overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met ons ontlenen.
  1. Als je ons de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of als je jezelf op een andere wijze niet aan de verplichting houdt, mogen wij nadat wij jou daar schriftelijk op hebben gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als wij in verband hiermee kosten moet maken hebben wij het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen.
 3. Bij liquidatie, insolventie of surseance van betaling van jou, zijn jouw verplichtingen direct opeisbaar. Dit zonder enige verplichting voor ons tot een betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het door jou betaalde bedrag.
 4. Bij tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding geldt dat alleen wij advertenties, templates en licenties mogen verwijderen. Jij mag dit niet doen zonder schriftelijke toestemming van ons. Je verwijdert ons bovendien pas als beheerder als wij dit aangeven. Doe je dit eerder, dan ben je een nadere schadevergoeding verschuldigd.
 5. Bij tussentijdse opzegging, opschorting of ontbinding van de overeenkomst, kunnen de licenties voor advertenties en copy niet worden overgenomen.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Wij vinden een klacht heel vervelend! Maak een klacht uiterlijk 14 dagen na ontdekking van het feit waar de klacht op ziet, schriftelijk bij ons bekend via info@maydium.nl
 2. Zorg ervoor dat jouw klacht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat wij in staat zijn om adequaat te reageren. Dit doen wij uiterlijk binnen 21 werkdagen.
 3. Een klacht kan er niet toe leiden dat wij andere werkzaamheden zullen verrichten dan overeengekomen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid & vrijwaring

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door ons ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van onze diensten, verleen je ons de bevoegdheid om als een door ons ingeschakelde derde diens aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking ook namens jou te aanvaarden.
 2. Het komt voor dat wij bij het verlenen van diensten afhankelijk zijn van de diensten van derden, de functionaliteiten van deze diensten en de mate waarin deze compatible zijn. Wij zullen er alles aan doen dit te voorkomen maar geven hier geen garantie voor. Wij zijn hier in zoverre niet verantwoordelijk voor dat wij niet gehouden zijn kosteloos een oplossing voor dit niet optimale functioneren te vinden. Wij bieden geen garanties.
 3. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten onze invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Als wij in het kader daarvan prognoses hebben gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en zijn wij hier niet op aan te spreken.
 4. Verder kan het voorkomen dat jouw advertentieaccount blokkeert omdat niet wordt voldaan aan de richtlijnen van bijvoorbeeld Pinterest, TikTok, Google of Facebook. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, dit valt altijd onder jouw eigen verantwoording.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 6. 6.    Als wij al aansprakelijk worden gehouden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door jou is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van ons handelen.
 7. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of als wij niet zijn verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door jou laatst betaalde factuurbedrag met een maximum van € 2500,00.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. Ook sluit dit artikel geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 9. Elk recht op vergoeding van schade door ons veroorzaakt, vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 10. Je garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van voorgenoemde gegevens. Je vrijwaart ons tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op rechten van derden.
 11. Je vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde diensten.

Artikel 15. Overmacht

 1. Van overmacht aan onze zijde is sprake als wij worden verhinderd om onze verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot internetstoring, virusinfecties of hack, stroomstoring, weersomstandigheid, oorlog, natuurramp, verkeersstoring, epidemieën en pandemieën, stakingen, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden (zoals social media kanalen) óf als een bepaald kanaal “ineens” uit de lucht gaat.
 2. Onder overmacht verstaan wij ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd (die dag of op dat moment). Maar ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waarvan wij afhankelijk zijn.
 3. Voor zolang de overmacht duurt, mogen wij onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als de overmacht periode langer duurt dan 30 dagen, hebben wij allebei het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij door die overmacht een bepaald voordeel genieten.
 4. Voor zover wij op het moment waarop de overmacht begon, al gedeeltelijk verplichtingen zijn nagekomen of die nog kunnen nakomen, hebben wij het recht om eventueel dat gedeelte al te declareren. Jij bent dan gehouden om die declaratie te voldoen alsof het een aparte overeenkomst zou zijn.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Wij nemen de verplichting op ons tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van onze overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die wij aan elkaar ter beschikking hebben gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Wij zullen de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, waarvan het vertrouwelijke karakter mag worden verondersteld.
 2. Als een van ons op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden moet verstrekken en wij kunnen ons niet beroepen op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Wij mogen ook niet overgaan tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

 1. Wij behouden alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, handleidingen etc.
 2. De genoemde intellectuele eigendomsrechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of anders worden gebruikt dan afgesproken.
 3. Alle geleverde of gepubliceerde materialen, advertenties en/of content die tot stand zijn gekomen onder de overeenkomst, mogen na opzegging niet meer gebruikt worden. Mocht dit wel het geval zijn dan geldt automatisch lid 5 (e.v.) van dit artikel.
 4. Alle geleverde of gepubliceerde materialen, advertenties en/of content die tot stand zijn gekomen tijdens de overeenkomst, mogen tijdens de overeenkomst alleen op het overeengekomen social media platform geplaatst worden. Mocht je dit beding overtreden, dan geldt automatisch lid 5 (e.v.) van dit artikel.
 5. Elk gebruik van een werk dat niet is afgesproken, beschouwen wij als een inbreuk.
 6. Wij eisen voor de inbreuk een vergoeding ter hoogte van minimaal driemaal de door ons gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 
 7. Daarnaast verbeur je een bedrag ad 5% van de in lid 6 genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 8. Het verbeuren van de in lid 6 van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan onze overige rechten, waaronder het recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.
 9. Als op onze producten en rond onze diensten sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken IE-rechten bij ons of door ons ingeschakelde derden liggen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. Wij hebben het ruimst denkbare recht onze naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op onze eigen website of via andere kanalen vermelden.

Artikel 18. Boetebeding

 1. Wordt artikel 16 (geheimhouding) of 17 (intellectueel eigendom) overtreden dan mogen wij een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,00 opleggen, voor elke overtreding.
 2. Daarnaast geldt een bedrag van € 250,00 voor elke dag dat die overtreding voortduurt, ongeacht of de overtreding aan jou kan worden toegerekend.
 3. Voor het verbeuren van voorgenoemde boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 4. Het verbeuren van de in dit artikel bedoelde boete, doet geen afbreuk aan onze overige rechten waaronder het recht om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Persoonsgegevens

 1. Als wij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegevens, zul jij gegevens die wij niet nodig hebben, zoveel mogelijk weglaten of onleesbaar maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige manier overdragen. Dit geldt onverminderd onze verplichting om de aan ons verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 2. Jij staat er voor in dat onze verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet door jou naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 4. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens valt in te zien op onze website, www.maydium.nl.

Artikel 20. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op onze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen ons mochten ontstaan zullen onderling en in goed overleg worden opgelost. 
 3. Alle geschillen die niet in onderling en goed overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Snelle links

Copyright: © 2023 Maydium